Δανεισμός

Υπηρεσία δανεισμού τεκμηρίων

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμη για δανεισμό με εξαίρεση τις έντυπες συλλογές των περιοδικών, τη συλλογή των πληροφοριακών βιβλίων, τη συλλογή των βιβλίων ειδικής φύλαξης και όποιο άλλο υλικό κρίνεται από την Βιβλιοθήκη ως μη δανειζόμενο. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου παρέχει στα μέλη της την υπηρεσία του δανεισμού ώστε αυτά να συμβουλεύονται υλικό της συλλογής εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης με προϋπόθεση την τήρηση των όρων χρήσης που περιγράφονται στον Κανονισμό Χρήσης.

Χρήστες της υπηρεσίας – κάρτα βιβλιοθήκης

Η υπηρεσία δανεισμού απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Παντείου ή εσωτερικούς χρήστες, που διαθέτουν κάρτα βιβλιοθήκης (μόνιμη ή προσωρινή). Οι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικό της Βιβλιοθήκης εντός του χώρου της ή να το φωτοτυπήσουν.

Μόνιμη κάρτα δανεισμού εκδίδεται στα ενεργά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό) και στα συνταξιοδοτηθέντα μέλη ΔΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους.

Προσωρινή κάρτα διάρκειας τριών ετών από την υποστήριξη της διατριβής τους εκδίδεται στους διδάκτορες του Πανεπιστημίου.

Προσωρινή κάρτα διάρκειας έως ενός έτους μπορεί να εκδοθεί με απόφαση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης σε: α) διδάσκοντες σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, β) μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της αλλοδαπής, γ) ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δ) μεταδιδακτορικούς, ε) όσους διεξάγουν, αποδεδειγμένα, ερευνητικό έργο.

Διάρκεια δανεισμού

Ο αριθμός των τεκμηρίων και ο χρόνος δανεισμού δεν εξαρτώνται από το είδος της κάρτα βιβλιοθήκης, αλλά από την ιδιότητα του χρήστη.

Είδος χρήστη Αριθμός τεκμηρίων Ημέρες δανεισμού
Προπτυχιακοί και ERASMUS φοιτητές, ερευνητές 5 τεκμήρια 15 ημέρες
Μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί 8 τεκμήρια 15 ημέρες
Μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες, υποψήφιοι διδάκτορες, διοικητικό προσωπικό του Παντείου 12 τεκμήρια 30 ημέρες
Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) 5 τεκμήρια 30 ημέρες

Σημαντική επισήμανση ! Για τεκμήρια που έχουν αυξημένη ζήτηση είναι δυνατόν να μειώνεται ο χρόνος δανεισμού στις δύο ημέρες ή και να αναστέλλεται ο δανεισμός τους, κατά την κρίση των αρμοδίων βιβλιοθηκονόμων, ή μετά από υπόδειξη μέλους ΔΕΠ, και για όσο χρόνο διαρκεί η αυξημένη ζήτησή τους.

Λογαριασμός χρήστη

Οι εσωτερικοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν (login) στον κατάλογο αναζήτησης  της Βιβλιοθήκης προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εργασίες. Για να γίνει αυτό απαιτείται «Λογαριασμός χρήστη». Με το λογαριασμό χρήστη μπορούν να:

 • βλέπουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί και την ημερομηνία επιστροφής τους.
 • ανανεώνουν, έως δύο φορές συνεχόμενα τα δανεισμένα βιβλία. Πέρα των δύο συνεχόμενων ανανεώσεων πρέπει να επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη και αν δεν έχουν κρατηθεί, μπορεί να γίνει εκ νέου δανεισμός.
 • δημιουργούν, παρακολουθούν ή ακυρώνουν κρατήσεις ήδη δανειζόμενων τεκμηρίων.
 • βλέπουν το ιστορικό των βιβλίων που έχουν δανειστεί.
 • φτιάχνουν, τροποποιούν ή καταργούν λίστες ανάγνωσης.
 • αποθηκεύουν προτιμώμενες διαδρομές αναζήτησης.
 • κάνουν χρήση προσωπικού ημερολογίου.

Δείτε εδώ τις οδηγίες για τη δημιουργία «Λογαριασμού χρήστη»

Ανανέωση του χρόνου δανεισμού

Όλοι οι εσωτερικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανανεώνουν 2 φορές το δανεισμένο υλικό, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη.

Η ανανέωση του υλικού μπορεί να γίνει:

 • από τα Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού.
 • διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας  «Λογαριασμός χρήστη».
 • τηλεφωνικά για τα ΑμεΑ.
 • στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Δανεισμού.

Κρατήσεις

Οι κρατήσεις γίνονται μόνο σε υλικό, το οποίο είναι δανεισμένο. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει στην κάρτα του κάθε φορά μέχρι 2 κρατήσεις. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν

Οι χρήστες ενημερώνονται μόνοι τους μέσω του καταλόγου opac  για την κατάσταση των κρατήσεων τους και απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού για να παραλάβουν το υλικό που έχουν ζητήσει.

Επιστροφές

Η επιστροφή των τεκμηρίων γίνεται από οποιονδήποτε και δεν προϋποθέτει την κάρτα Βιβλιοθήκης. Ο επιστροφή των τεκμηρίων γίνεται:

 • Στα αυτόματα μηχανήματα δανεισμού και επιστροφών στην είσοδο της Βιβλιοθήκης
 • Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Δανεισμού

Για τους απομακρυσμένους χρήστες η επιστροφή είναι δυνατή μέσω ταχυδρομείου ή courier. Τα έξοδα βαρύνουν τους χρήστες.

Οι χρήστες οφείλουν να επιστρέφουν το δανειζόμενο υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβαν. Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου. Σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης του βιβλίου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει, όπως ορίζει ο Κανονισμός Χρήσης.

Παραβίαση των όρων δανεισμού

Προκειμένου η Βιβλιοθήκη να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των μελών της και να διατηρήσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, καθιερώνει σύστημα ποινών με επιβολή αρνητικών μονάδων για την καθυστερημένη επιστροφή υλικού, το οποίο συνεπάγεται αναστολή, προσωρινή ή μόνιμη, του δικαιώματος δανεισμού.

Συγκεκριμένα: για κάθε ημέρα καθυστέρησης επιστροφής του υλικού στη Βιβλιοθήκη  ο χρήστης χρεώνεται με μία (1) αρνητική μονάδα, ανά τεκμήριο.

Χρήστες που έχουν καθυστερήσει να επιστρέψουν ή να ανανεώσουν υλικό περισσότερο από 5 εργάσιμες ημέρες, ή έχουν οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς τη Βιβλιοθήκη, δεν μπορούν να δανειστούν άλλο υλικό, ακόμα και αν δεν έχουν εξαντλήσει τον αριθμό των τεκμηρίων που έχουν δικαίωμα να δανειστούν.

Στις τριάντα (30) αρνητικές μονάδες, η ποινή είναι η αναστολή του δικαιώματος δανεισμού για έναν μήνα.

Επαναλαμβανόμενες ποινές μπορεί να οδηγήσουν σε μόνιμη άρση του δικαιώματος δανεισμού με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Αναλυτικά οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών περιγράφονται στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ